Niedziela, 20 maja 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje że:
- działka oznaczona numerem 245 o pow. 0,56 ha. położona w miejscowości Wólka Kańska - Kolonia została sprzedana w trzecim przetargu za cenę 10 626 zł. + 22% VAT (dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych) w dniu 23 listopada 2010 roku.
- działka oznaczona numerem 180 o pow. 0,3020 ha. położona w miejscowości Kanie-Stacja została sprzedana w trzecim przetargu za cenę 2 163,00 zł. (dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote) w dniu 23 listopada 2010 r.
- trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości (kopalnia piasku) oznaczonej numerem działki 747 położonej w miejscowości Toruń gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 listopada 2010 r.
- trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości (kopalnia piasku) oznaczonej numerami działek: 767 i 768 położonej w miejscowości Toruń gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 listopada 2010 r.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje że:
trzecie przetargi na sprzedaż niżej podanych działek położonych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny nie doszły do skutku:
- Wólka Kańska-Kolonia dz. nr 249/2 obszaru 0,6786 ha
- Wólka Kańska-Kolonia dz. nr 402 obszaru 0,47 ha.
- Wólka Kańska-Kolonia dz. nr 401 obszaru 0,11 ha.
- Kanie dz. nr 269 obszaru 0,30 ha.
- Kanie dz. nr 78 obszaru 1,38 ha.
- Liszno dz. nr 178/3 obszaru 0,1584 ha.
- Liszno dz. nr 774 obszaru 1,4476 ha.
- Zalesie Kańskie dz. nr 157/1 obszaru 0,25 ha.
Wyznaczone wadia nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 listopada 2010 r.

Nowy program realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "Triada" w partnerstwie z PUP Chełm - "Sukces w Twoich rękach" - nowe szanse dla przedsiębiorczości"

Szczegóły programu Sukces w Twoich rękach

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości

Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010 r.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. "Sztuka specjalizacji". Projekt skierowany jest kierujemy do pracujących osób dorosłych (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą) legitymujących się co najwyżej wykształceniem średnim, zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego, z własnej inicjatywy zainteresowanych doskonaleniem poza godzinami pracy kwalifikacji zawodowych niezbędnych na współczesnym rynku pracy. W ramach niniejszego projektu każdy zakwalifikowany uczestnik bezpłatnie skorzysta z 18-godzinnego treningu interpersonalnego, 3-godzinnego indywidualnego doradztwa zawodowego oraz wybranego modułu szkoleniowego spośród propozycji profilowanych szkoleń o tematyce: finanse i rachunkowość, kadry i płace, handel i eksport lub zarządzanie projektami (80 godzin). Na zakończenie udziału w projekcie każdy uczestnik uzyska formalne potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci zaświadczenia.

Plakat projektu Sztuka specjalizacji Plakat projektu Sztuka specjalizacji

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości

Treść I przetargu dot. Gminnego Zasobu Nieruchomości

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza piąty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości.

Treść V przetargu dot. Gminnego Zasobu Nieruchomośc

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza Protokół z konsultacji z dnia 8 listopada 2010r. projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Treść protokołu z konsultacji 2010 r.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że:
1) Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 240/10 położonej w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 2050 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj . do dnia 27 października 2010 r.
2) Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 313 położonej w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 520 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XLVIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 10 listopada 2010 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Gminy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje że działka oznaczona numerem 457 o pow. 52,50 ha. położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny została sprzedana w czwartym przetargu za cenę 267 860,00 zł. słownie : dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych w dniu 29 października 2010 roku.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje:
Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości (działka budowlana) oznaczonej numerem 220/11 położonej w miejscowości Kanie - Stacja gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 1200 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj . do dnia 19 października 2010 r.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że trwają prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje.(w załączeniu). Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 8 listopada br. Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@ug.rejowiec.pl
Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 8 listopada 2010r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Formularz konsultacji projektu dot. zarządzenia Nr 69 /2010
Zarządzenie Nr 69 /10
Uchwała NR XLVIII/ / 10

Program Integracji Społecznej jest jednym z elementów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Budżet na realizację PPWOW w skali całego kraju wynosi ponad 72 mln euro, z czego na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej przeznaczono 40 mln euro.

Program Integracji Społecznej w Gminie Rejowiec Fabryczny

Plakat Głos Pawłowa Plakat Głos Pawłowa

Plac zabaw w Leszczance"Lokalnie,Aktywnie, Alternatywnie" - pod tym hasłem przebiega tegoroczna, ósma już, edycja Programu "Aktywna Wiosna" Fundacji Pro Bono PL z siedzibą w Warszawie, w ramach którego młodzi mieszkańcy wsi Liszno -Kolonia i Leszczanka otrzymali dotację w konkursie grantowym na utworzenie w miejscowości Leszczanka placu zabaw

Lokalnie, Aktywnie, Alternatywnie

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

1. Zarządzenie nr 62.
Nieruchomość nr 240/10 przeznaczona do sprzedaży.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza czwarty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości.

IV przetarg ustny dot. Gminnego Zasobu Nieruchomości

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Treść ogłoszenia na otwarty konkurs na wybór partnera
2. Regulamin naboru.