Czwartek, 18 lipca 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• przetarg na nieruchomość - działka oznaczona numerem 249/2 o pow. 0,6786 ha. położona w miejscowości Wólka Kańska-Kolonia Treść przetargu dot. działki nr 249/2

• przetarg na nieruchomość niezabudowaną, położoną w miejscowości TORUŃ, oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 747 obszaru 5,0197 ha.Treść przetargu dot. działki nr 747

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Treść wykazu

Gmina Rejowiec Fabryczny informuje o Kwalifikacji Wojskowej, która zostanie przeprowadzona na terenie powiatu chełmskiego w terminie od 19 marca do 20 kwietnia 2012 r.

Pełna informacja dot. kwalifikacji wojskowej

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza:
• pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działka oznaczona numerem 1248 obszaru 0,3800 ha. położona w miejscowości Pawłów Treść przetargu dot. działki nr 1248

• trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działka oznaczona numerem 644 obszaru 0,6100 ha. położona w miejscowości Pawłów Treść przetargu dot. działki nr 644

Mikołajki w Toruniu 2012r. Mikołajki w Toruniu 2012r.Na początku grudnia ubiegłego roku odbyła się impreza Mikołajkowa w miejscowości Toruń. Dzięki funduszom pochodzącym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, staraniom radnej i sołtyski wsi Toruń - Danuty Woźniak, rady sołeckiej i zaangażowaniu mieszkańców wsi zorganizowano zabawę mikołajkową dla najmłodszych.

Mikołajki w ToruniuWójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2012r.

Pełna treść konkursu 2012r.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o nowych terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2012 rok oraz o nowej stawce zwrotu podatku akcyzowego.
Wzór wniosku do pobrania.

Informacja o składaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2012r.

Informuje się że osoby planujące wymianę pokryć dachowych z eternitu w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2012 r. mogą otrzymać dotacje na pokrycie kosztów demontażu, transportu i składowania materiałów budowlanych zawierających azbest (eternitu) w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy lub ze środków WFOŚiGW / NFOŚiGW. Kompletne wnioski o przyznanie dotacji można składać w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym, pokój nr 7 do 30.01.2012 r. Telefon kontaktowy: 82 5664545.
Druki wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy lub poniżej.
Druk wniosku dla osób fizycznych o zwrot kosztów demontażu
Informacja o wyrobach zawierających azbest

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 16 stycznia 2012 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Zarządzenie nr 96/2011
Zarządzenie nr 97/2011

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza mieszkańców miejscowości Pawłów i Krzywowoli na spotkanie ze specjalistą terapii uzależnień

>> więcej.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 grudnia 2011 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art.21 ust. 2 Statutu Gminy Rejowiec Fabryczny zwołuje: XIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 16 grudnia 2011 r. o godzinie 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że do Programu Operacyjnego, Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.2.2 - wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą "Pawłów - dobre miejsce na inwestycje - opracowania studyjno-koncepcyjne".
W wyniku weryfikacji zgodnie z kryteriami oceny formalnej wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został przekazany Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej.
Mapa projektu.

Dyplom III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Przyjazna Wieś" Dyplom III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Przyjazna Wieś"14 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca regionalny etap III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Przyjazna Wieś" na najlepszy projekt zrealizowany na obszarach wiejskich finansowany ze środków unijnych.

Uroczyste podsumowanie KonkursuPlakat Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy Plakat Centrum Organizacji Pozarządowych Domu EuropyStowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "DOM EUROPY" zrzeszające samorządy Województwa Lubelskiego wszystkich szczebli, zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz osoby działające na rzecz III sektora do bezpłatnego udziału w projekcie "Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europ
Formularz zgłoszeniowy - organizacja
Formularz zgłoszeniowy - uczestnikFundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie "Twoja firma - Twój sukces", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Treść projektu Twoja firma - Twój sukces

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny publikuje Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargowej .

Treść zarządzenia Nr 95/2011

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536., z późn. zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2012 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.
Zarządzenie nr 94
Uchwała Rady Gminy Nr XIII /58/ 2011
Ogłoszenie o konkursie dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Oferta realizacji dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Wzór umowy dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Wzór sprawozdania I dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Wzór sprawozdania II dot. uchwały Nr XIII /58/ 2011
Wzór oferty w formacie doc
Wzór sprawozdania w formacie doc

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gmin Rejowiec Fabryczny. - działka oznaczona numerem 644 obszaru 0,6100 ha. położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. lubelskie.

Treść przetargu dot. działki nr 664