Czwartek, 26 listopada 2015     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

Regioset

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11
e-mail: rada@ug.rejowiec.pl
e-mail sekretariat: urzad@ug.rejowiec.pl
Skrzynka podawcza:
adres skrzynki: /n5jc3yq45j/skrytka         godziny pracy 730-1530
 
Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         
NIP: 563-21-58-413 
 

 


layoutAktualnościlayout

 

Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 26 listopada 2015 r. o godzinie 9 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a    

 

 

Polska-Rejowiec Fabryczny: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2015/S 215-391829

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

 

 

Od 5 do 30 listopada Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza pilotażową ankietę monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta. 

Więcej na ten temat - po kliknięciu w obrazek.

 

logo nfz

 

obywatel slider

 

 

osp osp

 

Plakat1 Plakat1 

Osoby planujące wymianę pokryć dachowych z eternitu w 2016 r. mogą otrzymać dotację na pokrycie kosztów związanych z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest (eternit) w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

 

Wnioski o przyznanie dotacji można składać od 2 do 27.XI.2015 r. w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym, pokój nr 7.

 

Do wypełnionego wniosku należy załączyć:

 

1. Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będącego przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych)

2. Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych przed 6.05.2004 r.)

 

Druki wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny lub poniżej:

Wniosek

Oświadczenie wykonawcy

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że rozpoczęły się prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje (w załączeniu).

 

 Kontynuując, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, działania w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz wspierających bezpieczeństwo drogowe i publiczne Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamieszcza informację o najnowszej Kampanii Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Alkohol i kluczyki? Wykluczone!”.

 

Informacja o najnowszej Kampanii

 

 Komunikat Agencji Rynku Rolnego dotyczący wycofanai się ze sprzedazy warzyw i owoców

 

Treść komunikatu

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi ustny i nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Rejowiec Fabryczny połozych w miejscowościach Liszno i Pawłów.

 

Ogłoszenie o przetargu