Niedziela, 20 maja 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11
poczta el. : r a d a @ ug . r e j o w i e c . p l
 sekretariat: u r z a d @ ug . re j o w i e c . p l
Skrzynka podawcza:
adres skrzynki: /n5jc3yq45j/skrytka         godziny pracy 730-1530
 
Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         
NIP: 563-21-58-413 
 

 


Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout

 

Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

 

 tel. 82 5664211 wew. 34, 82 5664 545

 

Kierownik: EMILIA CIECHOMSKA

 

Inspektor: Anita Świąder

Referent: Agata Laskowska

 


Realizacja zadań związanych z obrotem gruntami gminnymi, ewidencją mienia komunalnego, gospodarką zasobami komunalnymi, wycinką drzew, ochroną środowiska, gospodarką odpadami.


Do zakresu działania Referatu Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w szczególności należą:


1. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych oraz tworzenie zasobów gruntów gminnych poprzez zamianę, wykup lub przyjęcie darowizn; promocja terenów inwestycyjnych gminy
2. Komunalizacja gruntów Skarbu Państwa na rzecz gminy
3. Gospodarowanie Gminnym Zasobem Nieruchomości, w tym oddawanie ich w trwały zarząd, dzierżawę lub użytkowanie wieczyste
4. Prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego- w tym ewidencji dróg gminnych oraz budynków i budowli łącznie z prowadzeniem książek budynków
5. Rozgraniczenia nieruchomości
6. Zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości
7. Oddawanie w najem lokali komunalnych, przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek czynszu, planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
8. Ubezpieczenie środków trwałych i innych składników mienia komunalnego gminy
9. Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom, prowadzenie rejestrów w tym zakresie
10. Współpraca z Urzędem statystycznym w zakresie Spisu Rolnego i Powszechnego
11. Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska
12. Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych inwestycji oraz udostępnianie informacji o środowisku
13. Opracowanie i nadzór nad regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie, w tym organizacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych
14. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych nieruchomości objętych zbiórką odpadów komunalnych
15. Analiza i kalkulacja wydatków i dochodów eksploatacji wodociągów i kanalizacji, prowadzenie ewidencji odbiorców wody i przyłączy kanalizacyjnych
16. Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu
17. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów oraz opiniowanie wniosków na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
18. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
19. Współpraca z jednostkami OSP i PSP w zakresie organizacji i rozliczania akcji ratowniczo-gaśniczych
20. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
21. Zaliczanie stażu pracy w rolnictwie na podstawie zeznań świadków
22. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
23. Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjmowanie wniosków na budowę
24. Prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa
25. Ochrona zwierząt

 

Formularze do pobrania:

 

1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego

2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna przedsięwzięcia

3. Wniosek o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

5. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

6. Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

7. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej