Piątek, 24 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

tel. 0-82 5664-121

 

Kierownik: WINCENTY KOPER

 

Inspektor: DOROTA DAWIDIUK

Zadania: realizacja zadań inwestycyjnych infrastruktury komunalnej i drogowej, zagospodarowanie przestrzenne, pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych.

Do zakresu działania Referatu Planowania i Inwestycji w szczególności należą:

 1. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych wynikających z zatwierdzonego Budżetu Gminy:
  1. infrastruktury komunalnej
  2. dróg
 2. Przygotowywanie inwestycji i remontów do realizacji, w tym:
  1. prowadzenie spraw mających na celu uzyskanie dokumentacji prawnej i technicznej
  2. organizacji przetargów dotyczących inwestycji i remontów.
 3. Nadzór nad realizacją inwestycji i remontów
 4. Organizacja i przeprowadzanie odbiorów zakończonych inwestycji i remontów.
 5. Rozliczanie i przekazywanie zakończonych inwestycji i remontów do eksploatacji.
 6. Sporządzanie okresowych analiz z realizacji inwestycji i remontów.
 7. Sporządzanie planów i sprawozdań inwestycyjnych i remontowych.
 8. Współpraca z funduszami finansującymi inwestycje i remonty.
 9. Zimowe utrzymanie dróg.
 10. W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, w tym:
  1. planowanie środków na oświetlenie,
  2. ustalenia godzin świecenia w poszczególnych porach roku i dnia,
  3. rozdział kosztów za energię elektryczną na poszczególnych płatników.
 11. Opracowywanie planów rozwoju gminy w tym:
  1. strategicznych;
  2. wieloletnich i rocznych planów rozwoju gminy z uwzględnieniem środków pomocowych;
 12. Przygotowywanie strategicznych i wieloletnich planów rozwoju gminy oraz sprawozdań z ich realizacji.
 13. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji na dodatki mieszkaniowe.
 14. Sprawowanie nadzoru nad cmentarzami wojennymi i innymi miejscami pamięci narodowej.
 15. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 16. Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie:
  1. wydawanie informacji o przeznaczeniu gruntów;
 17. Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych:
  1. organizacja i prowadzenie przetargów na zadania inwestycyjne;
  2. przygotowywanie SIWZ na roboty budowlane i usługi;
 18. Nadzór nad funkcjonowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Tryb załatwiania spraw

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 1. Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (Pobierz);
  2. zaświadczenie o powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego (wydaje Starostwo Powiatowe);
  3. zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego (brutto);
  4. książeczka opłat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
 2. Miejsce złożenia wniosku:
  Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym - Referat Planowania i Inwestycji
  22-170 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16; pokój nr 8
 3. Termin załatwienia sprawy:
  Wnioskodawca składa wniosek osobiście.
  Termin rozpatrzenia wniosku - dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 4. Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
  (Dz.U. z dnia 10 lipca 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
 5. Uwagi:
  Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Wniosek o opinię urbanistycznaą o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania (wypis,wyrys)*

 1. Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek (pobierz)
 2. Miejsce złożenia wniosku:
  Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym - Referat Planowania i Inwestycji
  22-170 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16; pokój nr 8
 3. Opłaty:
  1. za wypis - 30zł
  2. za wyrys - 20zł
  Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny pokój nr 6
 4. Termin załatwienia sprawy:
  30 dni od daty wpłynięcia wniosku
 5. Podstawa prawna:
  Na podstawie art 30 ust. 1 i 2 z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (DzU z 2003 r. nr. 80, poz. 717 z póź. zm.)
 6. Uwagi:
  Wnioskodawca składa wniosek osobiście