Piątek, 24 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Tel.082 5664211w.39

Kierownik : Stanisław Mędrak

 

Inspektor : Barbara Łusiak

Tel. 082 5664211 w.39

 

Zadania:

1.Organizacja i koordynacja działalności ; szkół podstawowych ,gimnazjów /zespołów szkół/ , prowadzonych /dotowanych/ przez Gminę Rejowiec Fabryczny:

 • bieżącaanaliza organizacji szkół /arkuszy organizacji/
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Rejowiecw sprawach tworzenia, likwidacji szkół, regulaminów i zasad wynagradzania prac. szkół itp.
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawach procedur oświatowych związanych z ; powierzaniem funkcji dyrektorów szkół ,oceną ich pracy ,awansu zawodowego nauczycieli /mianowanie / ,doskonalenia zawodowego nauczycieli itp.
 • prowadzenie prac statystycznych i analiz oraz sporządzaniewymaganych sprawozdań
 • opracowywanie projektów planów zadań rzeczowych i finansowych ,a także organizowanieprawidłowego wykonywaniazatwierdzonych wskaźników i limitów określonych wplanach.
 • tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach
 • efektywne gospodarowanie środkami finansowymi oraz składnikami majątkowymi,
 • organizowanie i prowadzenie remontów oraz konserwacji budynków i urządzeń w placówkach
 • współpraca z dyrektorami z dyrektorami szkół w sprawowaniu nadzoru nad właściwą eksploatacją i konserwacja obiektów oświatowych
 • współpraca z dyrektorami szkół w zapewnieniu właściwego stanu zabezpieczenia
 • przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc w zapewnieniu tego stanu w placówkach
 • obsługa gospodarcza oraz zaopatrzenie placówek / zakup opału, pomocy naukowych/
 • organizowanie dowozu dzieci do szkół ,
 • nadzorowanie obowiązku nauki oraz współpraca z pracodawcami kształcącymi młodocianych pracowników /pobierz informację/ tj. realizacja dofinansowanie kosztów kształcenia przygotowaniazawodowego młodocianego pracownika na wniosek pracodawcy /pobierz wniosek/ ,pracodawca jest zobowiązany dołączyć odpowiednie załączniki /pobierz załączniki - załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3/
 • realizacja programów w zakresie pozyskiwania dotacji krajowych i innych źródeł /unii europejskiej/

2.Obsługa finansowa szkół;

 •  gospodarowanie środkami i dyrektywnymi limitami osobowego funduszu płac i zatrudnieniaprzestrzeganie zakresu decyzji i wytycznych organu prowadzącego szkoły i placówki w tymzakresie.
 • naliczanie płac brutto ,netto oraz potrąceń od wynagrodzeń ,od umów o pracę jak i umów zleceń , o dzieło itp.,,,
 • naliczanie zasiłków,
 • przygotowywanie list płac organizowanie wypłaty wynagrodzeń pracowników obsługiwanych placówek
 • prowadzenie ewidencji wypłat z funduszu płac oraz sporządzanie wymaganych sprawozdańi analiz w tym zakresie
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz zdrowotnymi,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników szkół
 • współpraca z organami : Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Komornikiem Sądowym,
 • terminowe sporządzanie deklaracji, raportów oraz przekazywanie przelewów do banku
 • opracowywanie kalkulacji skutków finansowych określonych zamierzeń np. podwyżek płac
 • realizacja tytułów wykonawczych (art 87 Kodeksu Pracy)

3.Współpraca z Lubelskim Kuratorium Oświaty

4.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

5.Współpraca z Gminnym  w Pawłowie

6.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy