Niedziela, 20 maja 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

Polska-Rejowiec Fabryczny: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2015/S 215-391829

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

 

 

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

Rozporządzenia nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
Punkt kontaktowy: Gmina Rejowiec Fabryczny
Osoba do kontaktów: Wincenty Koper
22-170 Rejowiec Fabryczny
POLSKA
Tel.: +48 825664121
E-mail: wrg@ug.rejowiec.pl
Faks: +48 825664211

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Usługi kolei miejskiej/kolei lekkiej, metra, tramwajów, trolejbusów lub autobusów

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego

Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Transport publiczny.

Kod NUTS PL312

II.1.3)Krótki opis zamówienia

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym, na linii komunikacyjnej (liniach komunikacyjnych) lub sieci komunikacyjnej, nie wykraczających poza obszar gminy Rejowiec Fabryczny. Organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2015 r, poz. 113 z póź. zm.)
Regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na sieci komunikacyjnej Gminy Rejowiec Fabryczny obejmuje linie:
Linia I Rejowiec Fabryczny – Gołąb – Liszno – Toruń
Linia II Zawadówka – Krzywowola – Pawłów – Rejowiec Fabryczny
Linia III Rejowiec – Rejowiec Fabryczny – Pawłów – Krasne – Kanie.

II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie

II.2)Ilość i/lub wartość usług:

II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 10.11.2016
w dniach: 24 (od udzielenia zamówienia)

II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny:

Rpi.271.9.2015

IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

 

IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

10.11.2016

IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:

VI.2)Procedury odwoławcze

VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.2.2)Składanie odwołań

VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

4.11.2015