Czwartek, 13 grudnia 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Zarządzenie Nr 2.2014 Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Treść zarządzenia, wykaz nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XLI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 22 stycznia 2014 r. o godzinie 900 w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

Zaproszenie na XLI sesję Rady

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2013 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego. W 2013 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,95 zł na litr oleju. Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych.
Do pobrania:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Oświadczenie wnioskodawcy - format pdf
Oświadczenie wnioskodawcy - format doc

Informacje na temat akcyzy w roku 2014

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536., z późn. zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2014 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie realizacji zadań w roku 2014
Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
Ogłoszenie konkursu
Oferta realizacji - pdf
Oferta realizacji - doc
Wzór sprawozdania z realizacji zadań
Oświadczenie o likwidacji
Oświadczenie o niewystępowaniu podwójnego finansowania


Bezpłatne badania mammograficzne 2014 Bezpłatne badania mammograficzne 2014

Informacja o zmianie godzin urzędowania komisji Informacja o zmianie godzin urzędowania komisji

W dniu 10 grudnia 2013 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował i wyraził zgodę na skierowanie do konsultacji społecznych projekt "Strategia Transgraniczna Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020". W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszanie swoich uwag. Projekt "Strategia Transgraniczna Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020".
Uwagi należy przekazywać:
• na formularzu zgłaszania uwag,
• drogą korespondencyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej UMWL ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin,
• drogą elektroniczną na adres e-mail: bartosz.tereszczuk@lubelskie.pl,
• osobiście podczas spotkań konsultacyjnych.
Konsultacje społeczne odbędą się do 24 stycznia 2014 roku. Miasta, w których odbędą się konsultacje:
• 10 stycznia 2014 rok - Hrubieszów
• 17 stycznia - Włodawa 2014 rok
• 23 stycznia - Biała Podlaska 2014 rok
Więcej informacji na temat konsultacji udzielą: Olga Grzechnik, Monika Majewska oraz Bartosz Tereszczuk, Tel. 81 44-16-870. Jednocześnie informujemy, że spotkania mają formułę otwartą, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Uwagi i wnioski anonimowe oraz zgłoszone po 24 stycznia 2014 r. nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:
Projekt strategii transgranicznej
Agenda spotkania - Biała Podlaska
Agenda spotkania - Hrubieszów
Agenda spotkania - Włodawa
Formularz zgłaszania uwag - format doc
Formularz zgłaszania uwag - format pdf

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że

20 grudnia mija termin uiszczenia II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące październik, listopad i grudzień 2013.
Od 21 grudnia naliczane będą odsetki ustawowe.


Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530, lub przelewem na konto Urzędu Gminy.

Dane do przelewu:
Odbiorca: Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16
Tytuł przelewu: należy wpisać adres nieruchomości oraz nazwę miesięcy, za jakie będzie uiszczona opłata
Numer rachunku bankowego:
82 1240 2223 1111 0000 3594 8177

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona w deklaracjach złożonych przez państwa w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XL sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 30 grudnia 2013 r. o godzinie 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie przy ulicy Lubelskiej 23a.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że do 20 grudnia 2013 r. przyjmowane są zgłoszenia na ferie zimowe 2014 do Murzasichle (koło Zakopanego), organizowane przez ZZR "Ojczyzna" oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Oferta przeznaczona jest dla dzieci rolników. Odpłatność za pobyt 1 dziecka będzie wynosić 290 zł.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny pod nr telefonu 82 5664 545 lub w pokoju nr 7.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XXXIX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 13 grudnia 2013 r. o godzinie 900 w świetlicy wiejskiej w Kaniem.

XXXIX Sesja Rady Gminy

Nowy asfalt w Pawłowie Nowy asfalt w Pawłowie

Kosztem 78 tys. zł położono 1500 m2 (288 mb) nowego asfaltu na ulicy 22 lipca w Pawłowie będącej częścią drogi powiatowej Pawłów- Krowica.

Kosztami prac po połowie podzieliło się Starostwo Powiatowe w Chełmie i Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny.

Remont drogi Pawłów - Krowica

Fundacja Inicjatyw Lokalnych w związku z realizacją projektu "40 tysięcy możliwości dla 50+", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zaprasza do udziału w projekcie.

40 tysięcy możliwości dla 50+

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 informuje, że w dniach 13 grudnia - 10 stycznia odbędzie się kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących działań:
1) Małe projekty - limit środków 579 104,49 zł
2) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - limit środków 676 862,26 zł
3) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - limit środków 301 104,50 zł

Nabór wniosków S12

Otwarcie drogi Pawłów-Henrysin Otwarcie drogi Pawłów-Henrysin 14 listopada 2013 roku w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych dokonano oficjalnego otwarcia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Pawłów-Henrysin.

Otwarcie wyremontowanego odcinka drogi Pawłów - Henrysin

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Odsłonięcie tablicy pamiątkowej W miejscowości Liszno, gm. Rejowiec Fabryczny dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej pomordowanym Żydom z tej miejscowości.

Odsłonięcie tablicy poświęconej pomordowanym - Liszno 2013

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XXXVIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 22 listopada 2013 r. o godzinie 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie przy ulicy Lubelskiej 23A.

XXXVIII Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XXXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 07 listopada 2013 r. o godzinie 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny

XXXVII Sesja Rady Gminy

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że Osoby planujące wymianę pokryć dachowych z eternitu w 2014 r. mogą otrzymać dotację na pokrycie kosztów związanych z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest (eternit) w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Wnioski o przyznanie dotacji można składać od 4 do 29.XI.2013 r. w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym, pokój nr 7.
Do wypełnionego wniosku należy załączyć:
1. Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu zlożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będącego przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-cementowych, pochodzących z demontażu pokryć dachowych przed 6.05.2004 r.)
2. Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-cementowych, pochodzących z demontażu pokryć dachowych przed 6.05.2004 r.)
Druki wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny lub poniżej.
Ulotka informacyjna
Wniosek
Wzór oświadczenia wykonawcy