Środa, 21 lutego 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

Akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych Akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych

Poniżej publikujemy treść listu Prezesa KRUS Artura Brzóski skierowanego do rolników.

Treść listu do pobrania

"Ogólnopolski Dzień Trzeźwości obchodzony jest w pierwszy poniedziałek poprzedzający Wielkanoc. W roku 2006 w Skierniewicach Ogólnopolskie Porozumienie Związków i Regionalnych Stowarzyszeń Abstynenckich "Polska Rada Ruchu Abstynenckiego" w 2006 roku przy wsparciu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie postanowiło reaktywować Ogólnopolski Dzień Trzeźwości.
Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, który w roku 2015 przypada na dzień 30 marca, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym organizuje w tym dniu dodatkowy dyżur członków komisji w godz. 1530 - 1630. Punkt Konsultacyjny Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny pokój Nr 3.
W trakcie dyżuru będą udzielane porady i informacje w zakresie lecznictwa odwykowego, profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie".

Informacje o dyżurze

Od 1 marca 2015 obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas.
Wzór nowego dowodu można obejrzeć tutaj

Informacje o nowych dowodach osobistych

Nabór wniosków na realizacje nowych pokryć dachowych Nabór wniosków na realizacje nowych pokryć dachowych


• Informacje o naborze wniosków
Wzór wniosku o dofinansowanie

W związku z trwającymi pracami nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego i Programy Rozwoju Gmin na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla Państwa ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału Obszaru Funkcjonalnego "Zbiornik Wodny Oleśniki" do dnia 18.03.2015r. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego programu rozwoju gminy do 2020 r. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze oraz przyczyni się do określenia wizji rozwoju obszaru funkcjonalnego i gminy na lata 2014-2020.
Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
• Ankieta dostepna jest tutaj.

 

 

szkoa szkoa

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje V sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 6 marca 2015 r. o godzinie 900 w świetlicy w Kaniem.

Zaproszenie na sesję

Zaproszenie na badania mammograficzne Zaproszenie na badania mammograficzne

Dzień Kobiet Liszno Dzień Kobiet Liszno Dzień Kobiet Pawłów Dzień Kobiet Pawłów

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rejowiec Fabryczny - położonych w miejscowościach Wólka Kańska i Krasne.

Ogłoszenie o przetargu

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 23-28 lutego br. organizuje "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W ramach ww. inicjatywy osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mieć możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa i informacji udzielanego przez specjalistów w trakcie codziennych dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach tych będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w sobotę 23 lutego w godzinach od 10.00 do 13.00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" podmiotów takich jak prokuratorzy, prawnicy, psychologowie, kuratorzy i inni.
Poniżej zamieszczamy informację o podmiotach biorących udział w akcji na terenie Województwa Lubelskiego m.in. w Chełmie i Krasnymstawie. Szczegółowa lista tych podmiotów dostępna jest na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl


• Lista osób dyżurujących - woj. lubelskie
• Lista osób dyżurujących - siedziba główna Lublin

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rejowiec Fabryczny - Działka oznaczona numerem 135 obszaru 0,0648 ha. położona w miejscowości Józefin

Pełna treść ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 7.2015 z dnia 12 lutego
2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Pełna treść zarządzenia

Od dnia 16 czerwca 2014 r. w ramach rządowego programu rodziny wielodzietne mieszkające na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Karta zapewnia specjalne uprawnienia rodzinom z przynajmniej trójką dzieci niezależnie od dochodu. Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty bezterminowo, natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. W Gminie Rejowiec Fabryczny od początku trwania programu o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożyło wnioski 40 rodzin wśród których skorzysta 215 osób. Zachętą dla wielu rodzin korzystajacych z programu jest oferowany system zniżek. Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny gwarantująca zniżki na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych, 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych w pociągach osobowych i pospiesznych oraz ulgi w opłacie paszportowej 75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".
Rodziny, które chcą uzyskać Kartę Dużej Rodziny zapraszamy do siedziby Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 16, pok Nr 11 tel. 82 566-42-11.
Więcej informacji o programie na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III" jest realizowany w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 34 Gmin i 2 Powiatów Województwa Lubelskiego w latach 2013-2015 i finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 68 gospodarstw domowych z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST m.in. szkoły.
Od 17 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie rozpoczną się szkolenia komputerowe dla osób uczestniczących w projekcie.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2015 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.
Do pobrania:

• Zarządzenie Wójta Gminy
• Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
• Ogłoszenie konkursu
• Wzór oferty
• Wzór sprawozdania
• Oświadczenie o likwidacji
• Oświadczenie o niewystępowaniu podwójnego finansowania

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2015 r. oraz o stawce zwrotu podatku

Pełna treść informacji

W dniu 13 stycznia 2015 roku ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej strefy ekonomicznej. Dzięki temu dokumentowi grunty położone w miejscowości Pawłów na działkach nr 1465,1234/5, 1234/10 na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny zostały oficjalnie włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Na terenie gminy utworzona została nowa Podstrefa Rejowiec Fabryczny. Cały obszar o powierzchni 27,10 ha jest już w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przeznaczony jako teren przemysłowy z możliwością budowy składów, usług, budownictwa produkcyjnego. Jest on w pełni uzbrojony w media, co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność. Położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej i bliskość krajowej "12" stwarza doskonałe warunki do inwestowania.
Przynależność do SSE Mielec pozwoli na zwiększenie atrakcyjności naszego regionu w oczach potencjalnych inwestorów oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu i utworzenia nowych miejsc pracy. Tereny te w 2014 roku zdobyły I miejsce w województwie lubelskim w konkursie "Grunt na Medal".
Utworzenie podstrefy SSE Mielec w Pawłowie jest ukoronowaniem wieloletnich starań Samorządu Gminy Rejowiec Fabryczny w postaci gromadzenia gruntów komunalnych, zmian w Planie Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego, inwestycji w zakresie uzbrojenia technicznego ww. terenu. Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza inwestorów oraz zainteresowane osoby i firmy.

Osoba do kontaktu P. Emilia Ciechomska - Kierownik Referatu Mienia Ochrony Środowiska i Rolnictwa,P. Anita Świąder - Referent Referatu Mienia Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Szczegółowy tekst rozporządzenia
Materiał filmowy na temat w Panoramie Lubelskiej z dnia 19 stycznia godz 18:30