Środa, 21 lutego 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu ,,Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na rozwój’’, które odbędzie się w dniu 2 marca o godz. 10.00 w sali nr 100 w budynku przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie. Celem spotkania będzie przedstawienie możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw na rozwój ze środków unijnych w latach 2014-2020.

Prelegentami spotkania będą przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chełmie, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie.

Chęć udziału w spotkaniu należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rpo.lubelskie.pl do 26.02.2016 r. http://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-196-sroda_z_funduszami_dla_przedsiebiorstw.html

Osobami odpowiedzialnymi za organizację są: Katarzyna Teodorowicz, Jolanta Kosowska oraz Marcin Łopacki (e-mail: katarzyna.teodorowicz@lubelskie.pl, jolanta.kosowska@lubelskie.pl, marcin.lopacki@lubelskie.pl) tel. 82 565 19 21.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pawłów (dz. 1337). Nieruchomość położona obok gruntów włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK Mielec.

 

Ogłoszenie o przetargu

Władze samorządowe zachęcają mieszkańców do podpisywania listy poparcia dla budowy Kopalni Węgla Kamiennego Jan Karski. Listy dostępne są w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny 

Pismo w sprawie kopalni

 

Przypominamy, że od 16 czerwca 2014 roku można ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 

  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

 

Informujemy o tegorocznych obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się po poradę w dniach 22 lutego – 27 lutego 2016 r. Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem zrodziła się W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 

Poniżej materiały informacyjne akcji oraz lista punktów pomocy na terenie województwa lubelskiego.

 

Plakat     Ulotka    Punkty Konsultacyjne w województwie lubelskim

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Pawłów (dz. 1203/2), Liszno (dz. 76), Krasne (449)

 

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości połozonych na terenie miejscowości Krasne (dz. 179/1), Kanie-Stacja ( dz.316/53).

 

Ogłoszenie o przetargu

Informuję, że Rada Gminy Rejowiec Fabryczny zamierza podjąc uchwałę o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z powyzszym, osoby zainteresowane zmianą przeznaczenia swoich gruntów, proszone są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 29.02.2016 r. Nadmieniam, że wcześniej złożone wnioski zostaną rozpatrzone podczas tej zmiany Planu.

 

Konsultacje Liszno1 Konsultacje Liszno1                                  Konsultacje Paww1 Konsultacje Paww1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2016 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie informuje, że w bieżącym roku na lubelszczyźnie zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

 

plakat plakat

 

 

Urzad Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że do dnia 29 lutego mieszkańcy Gminy Rejowiec Fabryczny moga składać ankiety dotyczące udziału w projekcie montażu instalacji solarnych do ogrzewania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych.

 

Deklaracje należy składać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Ankieta wersja pdf

Ankieta - wersja edytowalna  

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie preferencyjnych pożyczek na finansowanie na terenie województwa lubelskiego przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2016 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

 

W 2016 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:

86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XIV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 stycznia 2016 r. o godzinie 12 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23a

Czytaj więcej...

 

LISZNO LISZNO

 

W trakcie Uroczystej XIII Sesji Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zostały wręczone medale "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego" przez Panią Elżbietę Prus z Chełmskiej Delegatury Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego .

 

 

            Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka.

Żywym tego dowodem byli Jubilaci, którzy 29 grudnia 2015 roku świętowali swoje „Złote Gody” w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie na XII uroczystej Sesji Rady Gminy Rejowiec Fabryczny.

Przed kierownikiem USC, w obecności świadków - w roku 1965 złożyli Oni oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, wypowiadając słowa przysięgi składanej przez młode pary do dziś, a mianowicie: „Świadomi prawi obowiązków, wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczamy, że wstępujemy w związek małżeński i przyrzekamy uczynić wszystko, aby małżeństwo nasze było zgodne szczęśliwe i trwałe.”

 

 

Bezpłatne porady prawne w 2016 r. 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • młodzież do 26. roku życia,

  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

  • osoby, które ukończyły 65 lat,

  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

  • kombatanci,

  • weterani,

  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Mieszkańcy miasta i gminy Rejowiec Fabryczny będą mogli skorzystać z dostępu do usług prawnika we wtorki, w godzinach 13.00 – 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek”, ul. Lubelska 24A.

Od poniedziałku do piątku z porad prawnych można będzie również skorzystać w  Starostwie Powiatowym w Chełmie: III piętro pok. 350, w godzinach 8.00 – 12.00. 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kanie-Stacja i Krasne

 

Wykaz